Audyt finansowy

 

Cel badania audytu finansowego określa art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Jest nim wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii (wraz z raportem uzupełniającym opinię) o tym, czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej jednostki.Biegły rewident ma zatem stwierdzić, czy sprawozdanie, jako całość i stanowiące podstawę jego sporządzenia księgi rachunkowe są wolne od uchybień, polegających na pominięciu lub zniekształceniu informacji ważnych (istotnych) dla czytelnika, i czy można uznać za wiarygodne (rzetelne, zgodne z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości) i jasne informacje zawarte w tym sprawozdaniu.

Badanie prowadzimy zgodnie z Krajowymi i Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej, przy jednoczesnym wykorzystaniu autorskich metod opracowanych przez naszych ekspertów.

W każdym przypadku dostosowujemy strategię badania do specyfiki działalności klienta. Jednym z pierwszych etapów naszych prac jest poznanie działalności badanej spółki, jej organizacji, wyników, sytuacji finansowej oraz otoczenia gospodarczego i prawnego, a także systemu rachunkowości i kontroli wewnętrznej. Na tej podstawie rozpoznajemy i analizujemy czynniki ryzyka i planujemy badanie.

Zapewniamy pełen przepływ informacji między klientem a naszym zespołem, co skutkuje wzrostem efektywności badania i gwarantuje terminowe zakończenie prac.

Wraz z opinią i raportem biegłego kierujemy do zarządu lub rady nadzorczej spółki list prezentujący ważne, lecz nie wymagające ujęcia w opinii lub raporcie kwestie, mogące mieć wpływ na funkcjonowanie spółki, a w szczególności na organizację kontroli wewnętrznej.

W ramach badania sprawozdania finansowego  sprawdzamy m.in. prawidłowości działania systemu księgowości i powiązanego z nim systemu kontroli wewnętrznej.

Analizujemy  w jakim stopniu ma zastosowanie w ewidencji operacji gospodarczych rachunkowość kreatywna. Rachunkowość kreatywna daje twórcom sprawozdań finansowych pewien zakres wolności, który wynika z braku odpowiednich wzorców, standardów, reguł czy procedur stanowiących podstawę podejmowania decyzji w ramach czterech głównych etapów procesów tworzenia informacji prezentowanych w sprawozdaniach finansowych: uznawania, wyceny, ujmowania i prezentacji. Może być ona zatem wykorzystana zgodnie z prawem, czyli dążeniem do tworzenia w sprawozdaniu finansowym rzetelnego obrazu potencjału oraz dokonań jednostki gospodarczej lub niezgodnie z prawem, czyli do celowego wprowadzenia w błąd użytkowników sprawozdania finansowego. Stąd naszym celem  jest uwiarygodnienie danych finansowych poprzez wydanie opinii biegłego rewidenta potwierdzającej rzetelność i jasność danych finansowych firmy. Przełożeniem bezpośrednim świadczonej usługi jest zmniejszenie ryzyka decyzji podejmowanych przez odbiorcę sprawozdania finansowego.

 

W RAMACH AUDYTU FINANSOWEGO OFERUJEMY:

 

  1. Badanie sprawozdań finansowych sporządzonych według przepisów polskich, MSSF, US GAAP, standardów przyjętych w poszczególnych krajach Europy, w tym również dla celów konsolidacji grupy.
  2. Przekształcenie sprawozdań finansowych sporządzonych według przepisów polskich na inne standardy np. MSSF, US GAAP itd.

Doradztwo w zakresie ujęcia nietypowych, trudnych transakcji i zdarzeń gospodarczych w księgach oraz sprawozdaniach finansowych jednostek.

 

Dane kontaktowe:

Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ"

ul. Żelazna 87, 00-879 Warszawa, pokój 203 - II piętro

tel.: (22) 624 92 65

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.